Site Overlay

Условия за ползване на услугите на Детска Кухня Лакомчо

 1. Общи положения

Настоящите условия имат за цел да обосноват необходимите действия за ефективното ползване на продуктите и услугите на Детска кухня Лакомчо.

С тях се уреждат онези положения от устройството и дейността, който не са регламентирани с нормативни актове и се издават в помощ на клиентите на Детска кухня Лакомчо.

Условията се утвърждават от Управителя на Детска кухня Лакомчо и се актуализират при промяна в дейността или законодателството.

Условията се свеждат до знанието на всеки новопостъпил клиент, периодично се припомнят на ползвателите на продуктите и услугите на Детска кухня Лакомчо. Те са валидни за всички ползватели на услугите на Детска кухня Лакомчо, както и за намиращите се на територията ѝ.

 1. Устройство, режим, дейност

Предметът и дейността на Детска кухня Лакомчо е производство на храна за деца от 10 месеца до 3 години.

Основна функция на детската кухня е приготвянето на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм, съгласно Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 0-3 години, утвърден от Министерство на Здравеопазването.

Детска кухня Лакомчо въвежда, прилага и подържа система от процедури и програми за управление на безопасността на храните или система за безопасност на храните/HACCP/, която се преглежда и актуализира съгласно изискванията по чл. 18 от Закона за храните.

В Детска кухня Лакомчо се изготвя седмично меню, което се поставя на видно място в кухнята, в уеб сайта на Детска кухня Лакомчо – www.lakomcho.eu, във facebook страницата на кухнята и профилът в instagram.

 1. Записване на дете

При записване на дете в Детска кухня Лакомчо, се съставя картон на детето, в който се съхраняват документите, подадени при записването, както и актуална информация, която е необходимо да бъде предоставена.

Съгласно чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, за записване на деца за абонати на Детска кухня Лакомчо, родител или настойник подава следните документи:

 • Писмено заявление по образец, което съдържа лична информация за контакт – електронна поща, име, фамилия, телефонен номер, адрес;
 • Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим на детето. В случай на промяна на това състояние, е задължително Детска кухня Лакомчо веднага да се уведоми. В противен случай не носим отговорност за възникнали обстоятелства, в резултат на липсата на актуална информацията;
 • Копие от удостоверението за раждане на детето.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от Управителя на Детска кухня Лакомчо в рамките на работния ден, както и на orders@lakomcho.eu.

Попълва се декларация за спазване условията за правилно съхранение на взетата за деня храна.

Информацията бива използвана от детска кухня Лакомчо за подготовка на продукта и за връзка и комуникация по телефон или e-mail.

Детска кухня Лакомчо е въвела ПОЛИТИКА ПО СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Може да се запознаете с нея на http://lakomcho.eu/чудно-влакче/политика-за-защита-на-личните-данни/

 1. Заявяване и получаване на храната

Продажбата на избраните пакети се извършва от Управителя на място в Детска кухня Лакомчо. Работното време с клиенти на място е както следва:

В делнични дни, понеделник – петък: 11.00 – 14.00 ч; събота: 11.00 – 13.00 ч.

За получаване на храна от Детска кухня Лакомчо родителите и настойниците плащат такси според избрания пакет и абонамент.

Раздаването на храната се извършва от 11.00 ч. до 12.30 ч., според подадена предходния ден заявка.

Заявки приемаме, поне един работен ден предварително по следните начини:

 • на място, в работеното време с клиенти;
 • по телефон, в делнични дни, понеделник – петък: 12.00 – 15.30 ч.
 • e-mail, facebook, Instagram в делнични дни, понеделник – петък: 08.00 – 15.30 ч.

Заявки за понеделник приемаме в петък, в работното време с клиенти, по най-удобния за родителите начин – на място, по телефон или в е-каналите на марката.

Рекламации относно качеството и количеството на храната се уважават в момента на получаването на храната.

Детска кухня Лакомчо работи на шестдневна работна седмица, понеделник-събота.

Детска кухня Лакомчо предоставя дневно меню, както следва:

 • супа
 • основно ястие №1
 • основно ястие №2
 • десерт

Различните пакети и абонаменти са валидни спрямо актуалния ценоразпис, наличен на територията на детска кухня Лакомчо и на http://lakomcho.eu/products/ .

Храната се получава по предварителна заявка от родителите срещу заплащане при управителя/или упълномощено лице/, който записва детето за избрания пакет и абонамент.

Родителят получава храната на място, в пункт или на адрес, според направения избор за получаване, срещу показването на платежен документ.

От храната ежедневно се заделят проби /по 230 гр/, които се съхраняват в продължение на 48 часа в хладилник.

Храната се разпределя в пластмасови опаковки в разливното помещение от присъстващия персонал, след охлаждане до 65˚C.

В 11.00 часа започва раздаването на храната.

Храната се предлага за консумация до края на деня на приготвяне, като се съхранява само при условия, гарантиращи запазване на нейните качество и безвредност. Допустимо допълнително съхранение след охлаждане е до края на деня на приготвяне при температура от 0˚C до +4 ˚C.

При записване на детето за получаване на храна от Детска кухня Лакомчо, родителят декларира, че ще за спазват указанията за съхранение на храната и консумирането й в указания срок и условия.

 1. Заключение

На основание чл.119 от Закона за здравето издръжката на Детска кухня Лакомчо е изцяло отговорност на Ес Ви Ем Би ЕООД.