Site Overlay

Заявление за записване

Можете да разпечатате заявлението за записване в детска кухня Лакомчо и да ни го донесете попълнено при записване.

 

До Управителя

На ДК „Лакомчо”

Гр.Сандански

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От……………………………………………………………………………………………………………… ,

Адрес :    гр………………………………………; ул…………………………………………………….

Тел………………………………………………….;  E-mail…………………………………….

 

Бих желал/а/  детето ми,  ……………………………………………………………………………………….

родено на…………………………………………, да бъде прието за абонат на ДК „ Лакомчо”.

Съгласно чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, към заявлението се прилагат:

  1. Копие от акта за раждане.
  2. Медицинска бележка от личния лекар съдържаща указание за хранителния режим на детето.

Декларирам ,че съм запознат/а с безопасните условия за съхранение на храната и за ползване услугите на детската кухня.

Предоставям личните си данни доброволно на детска кухня Лакомчо, които да бъдат обработвани за предоставяне на храна, съответстваща на нуждите и здравословните норми на детето ми, докато то е абонат на ДК Лакомчо

Предоставените от мен данни са пълни, точни и актуални.

 

………………………….                                                                              ……………………

/дата/                                                                                                                          /подпис/