Site Overlay

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕТСКА КУХНЯ ЛАКОМЧО

 

Ес Ви Ем Би ЕООД, ЕИК: 2025951001, с адрес: гр. Сандански, ул. Стефан Караджа №7, ДДС № BG2025951001, тел.: 0746/87007, чиято търговска марка е детска кухня Лакомчо прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост “Администратор” или “Детска кухня Лакомчо”.

 ПРЕАМБЮЛ

Детска кухня Лакомчо, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически и юридически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

 1. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. детска кухня Лакомчо, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на заявяване на абонамент за закупуване на продукт, попълвайки заявление за записване и подавайки го според възможностите си – по електронен път или на място в търговския обекта. Заявлението е налично в електронен формат на http://lakomcho.eu, както и във физически формат на място в търговсия обект. След подаването на такова, се оформя картон на потребителя;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Събирането на личните данни на потребителя се налага съгласно чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел съставянето на картон на потребителя, клиенът попълва имена, телефонен номер, e-mail адрес. С цел изпълнението на поръчките на клиента заедно с данните от регистрацията му се събират и данни: адрес за доставка, имена и телефонен номер на получател (ако е друго лице), финансови данни;
 • всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да информира за промяна в информацията. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един ден от получаването ѝ. Изключение правят случаите, в които е допусната грешка в заявката, попълнените данни са невалидни или има съмнение за недобросъвестен опит за подправяне на данни;
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Всички предоставени от потребителя лични данни се пазят за срок до 24 месеца от последната му поръчка, ако той не пожелае да прекрати регистрацията си по-рано. Срокът е определен с оглед удобство за потребителя и предоставяне на възможност за пълноценно ползване на услугите на детска кухня Лакомчо;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
 • право на изтриване (“право да бъдеш забравен”) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на информацията му и всички свързани лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. На потребителя може да бъде отказано унищожаване на картона му и свързаните с него лични данни за установяване, упражняване или защитата на правни претенции, в случаите, в които той има неизпълнени ангажименти във връзка с направени от него поръчки, по смисъла на ЗЗП са договори от разстояние. Такива ангажименти могат да бъдат ненаправени плащания (както за стойността на стоките, така и за куриерски услуги), неполучени или неправомерно отказани стоки, изработени по заявка на клиента.
 • право на преносимост на данните – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 1. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
 • установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
 • защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;
 • бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
 • бъде защитен при риск от нарушения.

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка, иска да установи бизнес контакт или са ползватели на сайтовете, собственост на детска кухня Лакомчо.

 1. Събиране на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Цели на събирането на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 1. Съгласно чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 2. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за:
 • изготвяне на всякакви документи;
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, e-mail или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна;
 • за обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
 • за изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация;
 1. За статистически цели.

Събиране на данните

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др. и условията посочени в търговски договор със съответния клиент чрез: хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори, запорни съобщения, банкова информация и др.), по електронна поща – предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на заявление за записване.

 1. Обработване на личните данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Администраторът събира и използва лична информация, в съответствие с чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях , както и за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи по-добро обслужване. В допълнение към информацията, която клиентите предоставят, детска кухня Лакомчо може също така да събира информация чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от детска кухня Лакомчо за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Информацията, която събира детска кухня Лакомчо, за да разбере потребностите и интересите на своите клиенти помага да бъде направено посещението на всеки потребител последователно и персонализирано. Например, Администраторът може да използва личните данни на потребителя, за да:

 • помогне при попълване на заявление за записване;
 • информира отностно продукти или услуги;
 • предостави услуги и поддръжка;
 • извести за нови услуги или други ползи;

Данните, които потребителите предоставят, са: име, фамилия, адрес за доставка, е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адрес за доставка, телефонен номер), и финансови данни.
Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни и не се предоставят на трети лица. Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби. Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или желаете да промените нещо в тях, можете да се свържете с екипа на детска кухня Лакомчо чрез orders@lakomcho.eu или на телефон 0746/87007

Когато исканията на лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът може или:

 • да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 • да откаже да предприеме действия по искането;
 1. Регистриране и сигурност на картон на потребителя

Регистриране

При записване на дете в Детска кухня „Лакомчо“, се съставя картон на детето, в който се съхраняват документите, подадени при записването, както и актуална информация, която е необходимо да бъде предоставена.

Съгласно чл. 38 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, за записване на деца за абонати на Детска Кухня „Лакомчо“, родител или настойник подава  следните документи :

 • Писмено заявление по образец, което съдържа лична информация за контакт – електронна поща, име, фамилия, телефонен номер, адрес;
 • Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим на детето. В случай на промяна на това състояние, е задължително Детска Кухня „Лакомчо“ веднага да се уведоми. В противен случай не носим отговорност за възникнали обстоятелства, в резултат на липсата на актуализация на информацията;
 • Копие от удостоверението за раждане на детето.

Приемането на документите се извършва всеки ден от Управителя на Детска Кухня „Лакомчо“ в рамките на работния ден, както и на orders@lakomcho.eu.

Попълва се декларация за спазване условията за  правилно съхранение на взетата за деня храна.

Информацията бива използвана от детска кухня Лакомчо за подготовка на продукта и за връзка и комуникация по телефон или e-mail.

VII. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които детска кухня Лакомчо отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

VIII. Унищожаване

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от Администратора в следните срокове:

 • ведомости за заплати – 50 години;
 • счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
 • документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 • всички останали носители – 5 години.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.

 1. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

 • 1. “Администратор на лични данни” е “Ес Ви Ем Би” ЕООД – дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202595100, като действия от името на администратора осъществява Вангелия Мангезова.
 • 2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.